دانلود پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر

دانلود پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر

کلمات کلیدی :

دانلود پروتکل درمانی
خرید پروتکل درمانی
پکیج های درمانی روانشناسی
پروتکل های درمانی در روانشناسی
پروتکل درمانی اضطراب
پروتکل درمانی اختلال اضطراب
پروتکل درمانی اختلال اضطراب منتشر
خرید پروتکل درمانی اختلال اضطراب منتشر

رفتن به سایت اصلی

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی پروتکل درمانی اختلال اضطراب منتشر و فراگیر 6 جلسه

 

 

 

پروتکل درمانی و پکیج آموزشی اختلال اضطراب فراگیر

 اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ، اﺧﺘﻼﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮐﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺪت اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و  اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮس، ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮد ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و اﺛﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ روي زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ اﺳﺖ و در زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺧﺘﻼل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮوع را دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮدرد و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و  ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ 25 درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺘﻼل ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺗﺎ ﺟﺎي ﻣﻤﮑﻦ زود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ. 

 

 

ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. ﻧﮕﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ  اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿـﺮ دارﻧﺪ ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در  زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻘﺮاري، ﺧﺴﺘﮕﯽ، دﺷـﻮاري در ﺗﻤﺮﮐـﺰ،   ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳـﻼﻣﺘﯽ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﻃﺮد ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺎن ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ را دﯾﻮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   درﺻﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ از اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .زﻧـﺎن دو ﺑﺮاﺑـﺮ 7 ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ، اﺧﺘﻼل ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺑﯿﺎ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ  .ﺑﺮﺧـﯽ از  آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﮕﺮان اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن از ﻃﺮد ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.

 

 

 

 

جلسه اول
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﺘـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ وي ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ اﺿﻄﺮاب او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎر را درﻃﯽ درﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ، در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎري و ﻋﻠﻞ و درﻣﺎن آن ، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﯾﮏ ﮐﭙـﯽ از اﯾـﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر وي ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 

 

فهرست مطالب
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
ﮐﻠﯿﺎت
اﺧﺘﻼل
اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺨﯿﺺ 
– ﻋﻠﺖ
– اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻤﺮاه و درﻣﺎن 

ﺑﺨﺶ دوم 
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
– ﺟﻠﺴﻪ اول :ارزﯾﺎﺑﯽ و آﻣﻮزش رواﻧﯽ 
– ﺟﻠﺴﻪ دوم :آﻣﻮزش آرﻣﯿﺪﮔﯽ 
– ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم :ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ  (1) 
– ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ  (2) 
– ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ 
– ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ :ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ

 • پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن

  پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن پاورپوینت تاریخ علم بیونیک پاورپوینت مقاله بیونیک پاورپوینت سازه های معماری بیونیک پاورپوینت معماری بیونیک و الهام از طبیعت پاورپوینت بیودیزاین و معماری بیونیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن جهت…

 • پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

  پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کلمات کلیدی : پرسشنامه اسکان غیر رسمی پرسشنامه سکونتگاه های غیررسمی دانلود پرسشنامه اسکان غیر رسمی دانلود پرسشنامه سکونتگاه های غیررسمی پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی…

 • مبانی فراتحلیل در روانشناسی و ارزشیابی نتایج آن به منظور کاهش خطا

  مبانی فراتحلیل در روانشناسی و ارزشیابی نتایج آن به منظور کاهش خطا کلمات کلیدی : مدل های فراتحلیل کارکردهای فراتحلیل مراحل روش فراتحلیل فراتحلیل در تحقیقات آموزشی مبانی فراتحلیل در روانشناسی دانلود پایان نامه فراتحلیل پایان نامه با موضوع فراتحلیل…

 • بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

  بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران بزه مرتشی جرم ارتشاء مجازات مرتشی ارتشاء در حقوق کیفری حقوق کیفری ایران دانلود مقاله بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران رفتن به سایت اصلی بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران…

 • شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

  شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری حقوق داوری عهدنامه 1958 نیویورک دانلود پایان نامه رشته حقوق آرای داوری خارجی باطل شده دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه رشته حقوق دانلود پایان نامه شناسایی و…

 • دانلود پاورپوینت بحران آب و آب مجازی

  دانلود پاورپوینت بحران آب و آب مجازی پاورپوینت بحران پاورپوینت آب پاورپوینت مجازی پاورپوینت بحران آب پاورپوینت آب مجازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بحران آب و آب مجازی در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ ارز و تورم 44 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ ارز و تورم 44 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نرخ ارز و تورم مبانی نظری نرخ ارز و تورم پیشینه تحقیق نرخ ارز و تورم پیشینه داخلی نرخ ارز و تورم…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای یادگیری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای یادگیری کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه راهبردهای یادگیری مبانی نظری راهبردهای یادگیری پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری پیشینه داخلی راهبردهای یادگیری پیشینه خارجی راهبردهای یادگیری پیشینه پژوهش راهبردهای یادگیری پیشینه نظری راهبردهای یادگیری…

 • دانلود پاورپوینت بازاریابی صنعتی

  دانلود پاورپوینت بازاریابی صنعتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بازاریابی صنعتی جهت رشته مدیریت در 117 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بازاریابی صنعتی (به انگلیسی: Industrial marketing or…

 • پاورپوینت تصویر ذهنی سازمانی

  پاورپوینت تصویر ذهنی سازمانی پاورپوینت تصویر ذهنی سازمانی تصویر ذهنی سازمانی تاریخچه تصویر ذهنی تعریف تصویر ذهنی اهمیت تصویر ذهنی عوامل موثر در ایجاد خودانگاره چرخه تصویر ذهنی(حلقه بازخورد ناخودآگاهانه) عوامل شکل دهنده تصویر ذهنی سازمانی عوامل شکل دهندهOSI نیروی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و کارایی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و کارایی مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی ادبیات و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و کارایی دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و کارایی دانلود مبانی نظری ارزیابی…

 • مقاله رشته ادبیات با عنوان گویش راژی

  مقاله رشته ادبیات با عنوان گویش راژی گویش راژی گویش شناسی دانلود مقاله رشته ادبیات با عنوان گویش راژی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید…

 • پاورپوینت آشنایی با خودشناسی

  پاورپوینت آشنایی با خودشناسی پاورپوینت خود شناسی در اسلام پاورپوینت خودشناسی در روانشناسی پاورپوینت انواع خودشناسی پاورپوینت هدف از خودشناسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با خودشناسیجهت رشته روانشناسی در قالب 51 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و…

 • مبانی نظری بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی

  مبانی نظری بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد اقتصادی شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی تاثیر نرخ ارز بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی تاثیر تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی مبانی نظری…

 • مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان

  مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان رضایت شغلی معلمین سبک رهبری مدیران مدرسه رضایت شغلی معلمین خانم در تهران سنجش میزان رضایت شغلی دبیران زن رابطه سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین مبانی…

 • پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی

  پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی جهت رشته اقتصاد در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت       فرایندی است جهت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد 81 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد 81 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مدیریت عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی و مدیریت عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی و…

 • پروپوزالارزیابی تطبیقی کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده

  پروپوزالارزیابی تطبیقی کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده سود گزارش شده سود تجدید ارائه شده تجدید ارائه صورت های مالی بررسی کیفیت سود تجدید ارائه شده کیفیت سود تجدید ارائه شده از نگاه پایداری سود کیفیت سود…

 • پاورپوینت آموزشی احکام وضو

  پاورپوینت آموزشی احکام وضو پاورپوینت احکام وضو پاورپوینت درباره احکام وضو دانلود پاورپوینت احکام وضو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی احکام وضو جهت رشته فقه و معارف و الهیات در قالب 15 اسلايد و با فرمت pptx به…

 • دانلود پاورپوینت رضایت شغلی و پیامدهای آن

  دانلود پاورپوینت رضایت شغلی و پیامدهای آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت رضایت شغلی و پیامد های آن جهت رشته مدیریت در 59 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • پاورپوینت آشنایی با در و پنجره در معماری اسلامی

  پاورپوینت آشنایی با در و پنجره در معماری اسلامی پاورپوینت معماری اسلامی پاورپوینت معماری اسلامی ایران دانلود پاورپوینت معماری اسلامی پاورپوینت درباره معماری اسلامی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با در و پنجره در معماری اسلامی جهت رشته…

 • بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی

  بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی گرایش كاری گرایش به روابط انسانی مدیران واحدهای آموزشی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتی بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی دانلود پایان نامه مدیریت دولتی دانلود پایان نامه مدیریت خرید پایان نامه مدیریت رفتن به…

 • پاورپوینت کتاب شیمی و تکنواوژی مواد غذایی

  پاورپوینت کتاب شیمی و تکنواوژی مواد غذایی پاورپوینت کتاب شیمی و تکنواوژی مواد غذایی پاورپوینت شیمی و تکنولوژی مواد غذایی پیام نور پاورپوینت شیمی و تکنولوژی مواد غذایی پاورپوینت جزوه شیمی و تکنولوژی مواد غذایی پیام نور رفتن به سايت…

 • پروپوزال بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان

  پروپوزال بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان نشانه های اختلال شخصیت ویژگی های اختلال شخصیتی اختلالات شخصیتی در بین زنان مدیریت بدن در بین زنان پروپوزال اختلالات شخصیت پروپوزال اختلال شخصیت پروپوزال در مورد اختلال…

 • پاورپوینت کتاب گیاه شناسی 1 از روح انگیز نادری

  پاورپوینت کتاب گیاه شناسی 1 از روح انگیز نادری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب گیاه شناسی 1 از روح انگیز نادری جهت رشته ی زیست شناسی در قالب 250 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و…

 • پاورپوینت فصل 3 علوم نهم مبحث به دنبال محیط بهتر برای زندگی

  پاورپوینت فصل 3 علوم نهم مبحث به دنبال محیط بهتر برای زندگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل 3 علوم نهم مبحث به دنبال محیط بهتر برای زندگی در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردی

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردی ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد پلیس ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت شاخص های احساس امنیت اجتماعی شاخص های امنیت اجتماعی مولفه های امنیت اجتماعی عوامل موثر…

 • پاورپوینت آشنایی با تعادل يونی در سیستم آبی

  پاورپوینت آشنایی با تعادل يونی در سیستم آبی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با تعادل يونی در سیستم آبی جهت رشته شیمی در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • پاورپوینت حافظه داخلی

  پاورپوینت حافظه داخلی دانلود پاورپوینت حافظه داخلی پاورپوینت حافظه داخلی پاورپوینت انواع حافظه پاورپوینت مقدمه ای بر حافظه ی داخلی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حافظه داخلی جهت رشته نرم افزار در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx…

 • پاورپوینت دهکده شهری

  پاورپوینت دهکده شهری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دهکده شهری جهت رشته ی معماری در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بسیار مشکل است که تعریف…

 • پاورپوینت تئوری انتخاب و ده اصل بدیهی در تئوری انتخاب

  پاورپوینت تئوری انتخاب و ده اصل بدیهی در تئوری انتخاب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تئوری انتخاب و ده اصل بدیهی در تئوری انتخاب جهت رشته روانشناسی در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

 • پاورپوینت غنی سازی آرد با آهن برای پیشگیری از کم خونی

  پاورپوینت غنی سازی آرد با آهن برای پیشگیری از کم خونی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت غنی سازی آرد با آهن برای پیشگیری از کم خونی جهت رشته پرستاری در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

 • دانلود پاورپوینت گیاه حنا

  دانلود پاورپوینت گیاه حنا پاورپوینت درمورد گیاه حنا دانلود پاورپوینت خواص حنا پاورپوینت آماده حنا و خواص آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت گیاه حنا جهت رشته کشاورزی در 23 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

 • پاورپوينت انواع و عناصر روتر و جایگاه روتر درشبکه های LAN و WAN

  پاورپوينت انواع و عناصر روتر و جایگاه روتر درشبکه های LAN و WAN پاورپوينت روتر دانلود پاورپوينت روتر پاورپوینت درباره روتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت آشنایی و معرفی روتر جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب 26 اسلايد…

 • بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

  بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رضایت شغلی مهارت های مدیریتی رضایت شغلی کارکنان مهارتهای مدیریتی مدیران رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانلود پایان نامه رضایت شغلی…