توقف واردات خودرو به نفع خودروسازان

در حالی که طی چند روز اخیر با ترکیدن حباب قیمت خودرو، قیمت برخی خودروها در حال کاهش بود، دولت واردات خودرو را ممنوع کرد. سال گذشته در حالی که واردات ممنوع بود، هزاران خودرو از طریق گمرک به صورت غیر قانونی وارد ایران شد.