هنر انقلاب

معرفی موزه دفاع مقدس در نشریه بین المللی موزه ها، و انتصاب دبیر جایزه ادبی یوسف از موضوعات گزارش هنر انقلاب است.