ثبت قیمت کالاها در سامانه ۱۲۴

ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه ۱۲۴ الزامی شد.