مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی

سایبرلوفینگ
گرایشات رفتاری
پایان نامه مدیریت
منابع انسانی
مدل سازی
معادلات ساختاری
پرسه زنی اینترنتی
وزارت صنعت و معدن و تجارت
اعتیاد به اینترنت
تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان
روش های مقابله با استرس
بررسی وضعیت پرسه زنی اینترنتی در بین کارکنان

رفتن به سایت اصلی

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر  پرسه زنی اینترنتی  (مطالعه موردی:  وزارت صنعت و معدن و تجارت)
چکیده        
امروزه در اکثر سازمان‌ها خصوصا سازمان‌هایی که مشتری محور نیستند و علی‌الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده‌ای به نام سایبرلوفیگ موج می‌زند.کارکنانی که به ظاهر پشت میز کار خود نشسته‌اند و مشغول کار با رایانه‌ها هستند در واقع در دنیای اینترنت مشغول گشت و گذار بوده و گاه حتی خرید می‌کنند، بصورت آنلاین بازیمی‌کنند، فیلم، عکس و یا  موسیقی دانلود می‌کنند و یا ممکن است در حال گفتگو از طریق ایمیل با دوستان خود باشند.عده‌ای با این پدیده برخورد می‌کنند و سعی در حذف کامل آن دارند در حالی که عده ای نیز به فوایدی چند از این پدیده معتقدند و اعتقاد دارند که به جای حذف کامل سایبرلوفینگ از ادارت می‌توان آن را در جهت صحیح هدایت کرد بنحوی که حتی باعث بروز پیامد‌های مثبتی نیز شود.
در راستای وجود عوامل منفی در پدیده سایبرلوفینگ در این تحقیق تلاش شد تا چندی از پیامد‌های این پدیده در وزارت صنعت و معدن و تجارت شناسایی و ارائه گردد. در این پژوهش کارکنان وزارت صنعت و معدن و تجارت بعنوان نمونه انتخاب شده و بوسیله پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز تحقیق که توسط مدیران و کارشناسان تکمیل شد، بدست آمد.به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون معادلات ساختاری برای میزان همبستگی بین متغییر های مدل استفاده شده است.از نرم افزار  Lisrel برای محاسبات مربوط به متغیر ها و برازندگی مدل استفاده شده استت جزیه و تحلیل داده‌های آماری وجود رابطه مثبت میان عوامل پرسه زنی اینترنتی را با گرایشات رفتاری نشان داد.
کلید واژه ها: سایبرلوفینگ، گرایشات رفتاری
 
1-1-  مقدمه. 3
1-2- بیان مساله تحقیق.. 4
1-3- سابقه موضوع. 6
1-4- ضرورت تحقیق.. 11
1-5- هدف های تحقیق.. 12
1-6- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 12
1-7- روش تحقیق.. 13
1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 13
2-2-1-  تعریف متفرقه وبگری.. 18
2-2-3- طبقه بندی های وبگردی.. 20
2-2-4- عوامل ایجاد کننده  سایبرلوفینگ… 20
2-2-5- وب‌گردی و عملکرد سازمانی.. 23
2-3- سایت‌هایی که پرسه‌زنان اینترنتی را جذب می‌کند. 25
2-4-  خسارت‌های پرسه‌زنی اینترنتی به سازمان‌ها 25
2-4-1- خسارت پرسه‌زنی اینترنتی به بهره‌وری.. 26
2-5- علل  شخصی گرایش کارکنان به پرسه‌زنی اینترنتی.. 26
2-6- راه‌های جلوگیری از بروز پدیده پرسه‌زنی اینترنتی.. 27
2-7- اینترنت… 28
2-1-9- استفاده از اینترنت در محل کار 29
2-6-1-  اعتیاد به اینترنت… 30
2-7- فعالیت‌های سایبرلوفینگ… 31
2-8- نگرش های منفی نسبت به سایبرلوفینگ… 34
2-9- تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان.. 35
2-10- نگرش مثبت به سایبرلوفینگ… 36
2-11- تأثیر سایبرلوفینگ بر خلاقیت و دانش کارمندان سازمان.. 38
2-12-  تأثیر مثبت سایبرلوفینگ بر استرس در محیط کار 39
2-12-1- روش های مقابله با استرس… 41
2-13-  ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و عدالت در سازمان.. 42
2-14- ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و وظایف سازمانی.. 44
2-15- راهکارهای کاهش سایبرلوفینگ… 46
2-15-1-  قوانین قابل قبول استفاده از اینترنت (AUP) 47
2-15-2- برنامه و سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات منفی سایبرلوفینگ… 49
2-15-3-  مراحل تعریف شده برای کاهش سایبرلوفینگ در سازمان.. 51
2-16- مروری بر تحقیقات پیشین.. 52
3-1-  مقدمه. 58
3-2- روش پژوهش…. 58
3-3 – متغیرهای پژوهش…. 59
3-4-  گردآوری داده‌ها و ساختار پرسشنامه. 61
3-5 – روایی (اعتبار) 64
3-6 – پایایی تحقیق.. 65
3-7  روش تجزیه و تحلیل دادهها 67
3-8- مدل‌ معادلات ساختاری.. 67
3-8-1 ویژگیهای لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی.. 68
3-8-2  تفسیر تحلیل عاملی.. 69
3-8-3  استخراج عامل ها 70
3-9  جامعه و نمونه آماری: برآورد حجم نمونه. 70
3-10 روش نمونهگیری.. 71
3- 11  معرفی سازمان مورد مطالعه. 71
4-1- مقدمه. 75
4-2 – تحلیلهای آماری توصیفی.. 75
4-2-1- جنسیت… 75
4-2-2- سن.. 76
4-2-3- وضعیت تاهل.. 77
4-2-4 – میزان سابقه کار 79
4-2-5  نوع استخدام. 81
4-2-7  تحصیلات.. 82
4-3 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته. 83
4-3-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83
4-4  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی.. 84
4-4-1  بررسی نرمال بودن دادها 84
4-4-2-  بررسی وضعیت پرسه زنی اینترنتی.. 85
4-5-  تحلیل عاملی اكتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم ) گرایشات رفتاری.. 86
4-6-تحلیل عاملی اكتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم) پرسه زنی اینترنتی.. 89
4-7- تحلیل عاملی تاییدی مدل های اندازه گیری.. 93
4-8- تحلیل عاملی تاییدی مد ل های اندازه گیری پرسه زنی اینترنتی.. 98
4-9- آزمون فرضیات تحقیق در یک مدل.. 100
5-1- مقدمه. 108
5-2- نتایج فرضیه ها 108
5-2-1- فرضیه اول.. 108
5-2-2- فرضیه دوم. 110
5-2-3- فرضیه سوم. 111
5-2-4- فرضیه چهارم. 111
5-3- نتیجه گیری.. 112
5-4- پیشنهادات.. 130
5-5- محدودیت ها 130
 
فهرست جداول
جدول 1-1- خلاصه تحقیقات گذشته. 8
جدول 3-1: نشانگرهای پرسه زنی اینترنتی.. 62
جدول 3-2: نشانگرهای فرایند گرایشات رفتاری.. 63
جدول 3-3: طیف لیکرت برای پاسخ به سوالات.. 64
جدول 3-4: تائید روایی.. 65
جدول 3-5: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب الفا کرونباخ. 66
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 76
جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 76
جدول 4-3: توزیع فراوانی تاهل پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 78
جدول 4-4: توزیع فراوانی میزان سابقه کار پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 80
جدول 4-5: توزیع فراوانی نوع استخدام  در این تحقیق.. 81
جدول 4-6: توزیع تحصیلات در این تحقیق.. 82
جدول  4-7 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83
جدول 4-8: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق.. 84
جدول 4-9: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها 85
جدول 4-10: نتایج آزمون دو جمله ای برای پرسه زنی اینترنتی.. 86
جدول 4-11: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای گرایشات رفتاری.. 87
جدول 4-12: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده گرایشات رفتاری.. 88
جدول 4-13: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای گرایشات رفتاری  Component Matrix. 89
جدول 4-14: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای پرسه زنی اینترنتی.. 89
جدول 4-15: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده پرسه زنی اینترنتی.. 91
جدول 4-16: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای پرسه زنی اینترنتی (Component Matrix) 91
جدول 4-16: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه سوم برای پرسه زنی اینترنتی.. 92
جدول  4-19 : جدول بارهای عاملی تحقیق به همراه شاخص AVE  عوامل پرسه زنی.. 104
جدول 4-20: فرضیات تحقیق در یک مدل.. 105
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل 1-1- مدل تحقیق.. 13
شکل 2-1-رابطه بین فعالیت‌ها و رفتارهای سایبرلوفینگ منبع: ون دورن (2011) 33
شکل 3-1- نردبان انتزاع متغیرها 61
شکل 2-2- منبع: لیم، 2002، ص 681. 43
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 76
نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 77
نمودار 4-3: توزیع درصد فراوانی مربوط به تاهل در بین پاسخدهندگان.. 78
نمودار 4-4: توزیع فراوانی تاهل بر اساس جنسیت… 79
نمودار 4-6: توزیع فراوانی نوع استخدام. 82
نمودار 4-7: توزیع فراوانی تحصیلات.. 83
نمودار 4-8: نمودار کتل مربوط به ابعاد گرایشات رفتاری.. 87
نمودار 4-9: نمودار کتل مربوط به ابعاد پرسه زنی اینترنتی.. 90
نمودار 4-10: مدل مفهومی گرایشات رفتاری.. 92
نمودار 4-11: مدل مفهومی پرسه زنی اینترنتی.. 93
نمودار 4-12: مدل اندازه گیری گرایشات رفتاری با استفاده تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 95
نمودار 4-13: اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری گرایشات رفتاری.. 96
نمودار 4-14: مدل دوم اندازه گیری گرایشات رفتاری ، و تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 97
نمودار 4-15:اعداد معناداری ضرایب مدل دوم اندازه گیری گرایشات رفتاری.. 97
نمودار 4-13: مدل اندازه گیری پرسه زنی با استفاده تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 99
نمودار 4-14: اعداد معناداری ضرایب اولین مدل اندازه گیری پرسه زنی اینترنتی.. 99
نمودار 4-18: برآورد فرضیات پژوهش در حالت تخمین نوع دوم. 103
نمودار 4-16: برآورد فرضیات پژوهش در حالت تخمین استاندارد. 101
نمودار 4-17: برآورد مدل مفهومی کلی در حالت تخمین استاندارد. 102
نمودار 4-15: مدل مفهومی پژوهش…. 100

 • آسیب شناسی روانی و ساختارهای تحولی در ارتباطات والد و کودک

  آسیب شناسی روانی و ساختارهای تحولی در ارتباطات والد و کودک انواع الگوهای ارتباطی الگوهای ارتباطی والد و کودک  ایجاد دلبستگی ایمن والد و کودک چرخه ایمن در در ارتباطات والد و کودک چرخه اضطرابی در در ارتباطات والد و…

 • دانلود پاورپوینت فصل 1 کتاب اخلاق اسلامی

  دانلود پاورپوینت فصل 1 کتاب اخلاق اسلامی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل 1 کتاب اخلاق اسلامی جهت رشته معارف اسلامی در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول

  پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول جهت رشته ی حسابداری در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت ساختار بدنی انسان

  پاورپوینت ساختار بدنی انسان پاورپوینت ید کتاب آناتومی انسانی علی اصغر رواسی پاورپوینت ید کتاب آناتومی انسانی پاورپوینت اب اناتومی انسان پیام نور پاورپوینت زیولوژی انسانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ساختار بدنی انسان جهت رشته ژنتیک در قالب 52…

 • پاورپوینت اصول و روش قصه گویی

  پاورپوینت اصول و روش قصه گویی پاورپوینت روش های قصه گویی دانلود پاورپوینت اصول و روش قصه گویی دانلود پاورپوینت درمورد اصول و روش قصه گویی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول و روش قصه گویی جهت رشته ی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانشناختی و سلامت روانی کودکان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانشناختی و سلامت روانی کودکان مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان ادبیات نظری اختلالات رفتاری کودکان فصل دوم پایان نامه اختلالات رفتاری کودکان مبانی…

 • اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

  اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دیون و تعهدات سیاست قضائی تنظیم اسناد رسمی نظام قضائی كشور دانلود مقاله دیون و تعهدات اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی رفتن به سایت اصلی اهمیت تثبیت…

 • بررسی اهل بیت در آیه تطهیر

  بررسی اهل بیت در آیه تطهیر آیه تطهیر آیه تطهیر چیست سوره آیه تطهیر اهل بیت در قرآن آیه تطهیر در تفسیر پیامبر دانلود پایان نامه آیه تطهیر دانلود پایان نامه معارف و الهیات اهل بیت در آیه تطهیر بررسی…

 • پاورپوینت روش تحقيق کيفی و آميخته

  پاورپوینت روش تحقيق کيفی و آميخته رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روش تحقيق کيفی و آميخته  جهت رشته ی انسانی در قالب 423 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی انگیزه پیشرفت

  ادبیات نظری و پیشینه تجربی انگیزه پیشرفت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه انگیزه پیشرفت مبانی نظری انگیزه پیشرفت پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت پیشینه داخلی انگیزه پیشرفت پیشینه خارجی انگیزه پیشرفت پیشینه پژوهش انگیزه پیشرفت پیشینه نظری انگیزه پیشرفت…

 • تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران

  تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران مجازات اطفال تخفیف مجازات اطفال کیفیات مخففه قضایی تعریف کیفیات مخففه کیفیات مخففه در قانون جدید کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت تخفیف مجازات در جرایم قابل گذشت…

 • پاورپوینت بهداشت محيط زيست و جامعه

  پاورپوینت بهداشت محيط زيست و جامعه پاورپوینت بهداشت محيط زيست و جامعه تحقیق بهداشت محيط زيست و جامعه بهداشت بهداشت محيط زيست و جامعه تعریف بهداشت محيط زيست و جامعه تعریف بهداشت محيط زيست بهداشت هوا بهداشت مسكن و اماكن…

 • پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

  پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی کلمات کلیدی : پایان نامه مدیریت دانش رساله دکتری مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش doc پایان نامه درباره مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ…

 • پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه فروزنده)

  پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه فروزنده) رفتن به سايت اصلي عنوان: پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه فروزنده) دسته: مدیریت (مدیریت بازاریابی) فرمت: پاورپوینت تعداد…

 • دانلود پاورپوینت ایل بختیاری

  دانلود پاورپوینت ایل بختیاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ایل بختیاری جهت رشته تاریخ در 18 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ایل بختیاری، از قدیمی‌ترین ایلات فلات ایران…

 • پاورپوینت صدمات نخاعی و ضربه به سر

  پاورپوینت صدمات نخاعی و ضربه به سر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت صدمات نخاعی و ضربه به سر جهت رشته ی پزشکی در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت پوشه عملکرد برای ارزشیابی آموزشی

  پاورپوینت پوشه عملکرد برای ارزشیابی آموزشی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پوشه ی عملکرد برای ارزشیابی آموزشی جهت رشته ی روان شناسی در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سازه طلاق کامل و جامع

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سازه طلاق کامل و جامع مبانی نظری در مورد طلاق پیشینه تحقیق در مورد طلاق فصل دوم پایان نامه طلاق مبانی نظری طلاق پیشینه تحقیق طلاق پیشینه داخلی طلاق پیشینه خارجی طلاق پیشینه…

 • چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی

  چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی چالشهای سازمانی مدیریت منابع انسانی تجزیه و تحلیل شغلی عملكرد شغلی در سازمان مدیریت منابع انسانی در سازمانها دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی دانلود پایان…

 • بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده)

  بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده) تاثیر اتوماسیون اداری بر مدیران تاثیر اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری نقش اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری بهبود تصمیم گیری مدیران با اتوماسیون اداری اثرات…

 • فصل دوم پایان نامه احساس امنیت شغلی

  فصل دوم پایان نامه احساس امنیت شغلی کلمات کلیدی : مبانی نظری احساس امنیت شغلی پیشینه تحقیق احساس امنیت شغلی پیشینه داخلی احساس امنیت شغلی پیشینه خارجی احساس امنیت شغلی پیشینه پژوهش احساس امنیت شغلی پیشینه نظری احساس امنیت شغلی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نارضایتی بدنی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نارضایتی بدنی فصل دوم پایان نامه نارضایتی بدنی مبانی نظری نارضایتی بدنی پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی پیشینه داخلی نارضایتی بدنی پیشینه خارجی نارضایتی بدنی پیشینه پژوهش نارضایتی بدنی پیشینه نظری نارضایتی بدنی ادبیات نظری نارضایتی…

 • طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA

  طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA طراحی و ساخت مدارات SPI SDH FPFA رفتن به سایت اصلی

 • پاورپوینت آشنایی با اختلالات استرس و تاریخچه آن

  پاورپوینت آشنایی با اختلالات استرس و تاریخچه آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با اختلالات استرس و تاریخچه آن جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 35 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و…

 • پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع اقتصاد سنجي سريهاي زماني

  پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع اقتصاد سنجي سريهاي زماني کلمات کلیدی : پاورپوینت اقتصاد سنجي سريهاي زماني: پيش بيني با استفاده از مدلهاي VAR و ARIMA پاورپوینت فصل بیست و دوم…

 • پاورپوینت تعریف مهندسی نرم افزار

  پاورپوینت تعریف مهندسی نرم افزار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تعریف مهندسی نرم افزار جهت رشته کامپیوتر در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش          يک محقق…

 • دانلود تحقیق درباره خودپنداره و اجزا و عناصر آن word

  دانلود تحقیق درباره خودپنداره و اجزا و عناصر آن word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی خودپنداره و اجزا و عناصر آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • نظریه ها و مدل های تعهد سازمانی

  نظریه ها و مدل های تعهد سازمانی کلمات کلیدی : پيامدهاي تعهد سازماني مدل های تعهد سازمانی نظریه های تعهد سازمانی تعهد سازمانی و تعاریف آن تعریف مفهومی تعهد سازمانی تعریف عملیاتی تعهد سازمانی تحقیق کامل در مورد تعهد سازمانی…

 • پاورپوینت علم ارتباطات

  پاورپوینت علم ارتباطات پاورپوینت معنی کلمه آرایه چیست پاورپوینت مترادف ارائه دهنده پاورپوینت نوشتن صحیح ارائه پاورپوینت ائهارائه دادن در جدول رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت علم ارتباطات جهت رشته مدیریت در قالب 20 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز وجود 26 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز وجود 26 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ابراز وجود مبانی نظری ابراز وجود پیشینه تحقیق ابراز وجود پیشینه داخلی ابراز وجود پیشینه خارجی ابراز وجود پیشینه پژوهش ابراز وجود پیشینه نظری…

 • پاورپوینت کتاب هوا و اقلیم شناسی از فرید اجلالی

  پاورپوینت کتاب هوا و اقلیم شناسی از فرید اجلالی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب هوا و اقلیم شناسی از فرید اجلالی جهت رشته ی جغرافیا در قالب 434 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

 • ارزیابی معامله خرید و فروش دین از نگاه حقوقی

  ارزیابی معامله خرید و فروش دین از نگاه حقوقی دانلود پایان نامه بیع دین دانلود پایان نامه معامله دین معامله خرید و فروش دین پایان نامه معامله خرید و فروش دین تحلیل حقوقی معامله خرید و فروش دین ماهیت عقد…

 • پاورپوينت نظریه ها و دیدگاه های رهبری و نقش آن

  پاورپوينت نظریه ها و دیدگاه های رهبری و نقش آن پاورپوینت نظریه های رهبری دانلود پاورپوينت رهبری و نقش آن دانلود پاورپوينت درمورد رهبری و نقش آن رفتن به سايت اصلي دانلود  پاورپوينت نظریه ها و دیدگاه های رهبری و…

 • فصل دوم پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی

  فصل دوم پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی کلمات کلیدی : پیشینه تحقیق شادکامی پیشینه ی تحقیق شادکامی پیشینه پژوهش شادکامی دانلود پایان نامه شادکامی پایان نامه های شادکامی پایان نامه در مورد شادکامی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 5

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 5 مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری ادبیات نظری مدیریت ارتباط با مشتری…